แผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม แบบคอนติเนนทัล

สำหรับองค์กรที่มีจำนวนพนักงาน  ตั้งแต่  5 – 200 คน
COMPREHENSIVE EMPLOYEE BENEFITS (For Business with 5 – 200 Employees)

              วางแผนสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรด้วยประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก AIA กับบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการสร้างแผนสวัสดิการให้องค์กร ด้วยความไว้วางใจจากลูกค้ามากว่า 12,000 องค์กรในไทย 

ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental

            เพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณจะไม่สะดุด แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุกลุ่ม GPA Continental  สำหรับพนักงานในองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการสร้างสวัสดิการประกันกลุ่มจาก บริษัท เอไอเอ

จุดเด่นและความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ GPA Continental
 • คุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
 • สามารถสมัครได้กับองค์กรที่มีพนักงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป
 • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจากกรณีมึนเมาสุราจ่ายเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 100% โดยไม่ต้องตรวจแอลกอฮอล์
 • เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตขณะขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์จ่ายเต็มจํานวนเงินเอาประกันภัย 100%
 • ถูกฆาตกรรม หรือ ถูกลอบทําร้ายจ่ายเต็มทุนจํานวนเงินเอาประกันภัย 100%
 • จ่ายค่าชดเชยกรณีสูญเสียมือ/เท้า นิ้วมือนิ้วเท้า สูญเสียสายตา สูญเสียความสามารถการได้ยิน อื่น ๆ ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณภัย จ่ายชดเชยให้ 2 เท่า ของจํานวนเงินเอาประกันภัยอุบัติเหตุ
แผนความคุ้มครอง
การพิจารณาแบ่งชั้นอาชีพตามลักษณะธุรกิจ
หมายเหตุ
 • การคิดเบี้ยประกันภัยโดยแบ่งชั้นอาชีพตามตารางข้างต้นดังกล่าว โดยแยกตามลักษณะของธุรกิจหลัก แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณาลักษณะของธุรกิจใดๆ จะพิจารณาถึง สภาพแวดล้อม ที่สมาชิกปฏิบัติงานอยู่ สถานที่ตั้งของโรงงาน มาตรการความปลอดภัย ประวัติการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การบริหาร ตลอดจนนโยบายของบริษัท โดย ที่อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุรกิจตามขั้นอาชีพที่แสดงไว้ตามตารางข้างต้นดังกล่าว
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพที่มีความเสี่ยงภัยสูง ที่ไม่ได้อยู่บนบก ขึ้นที่สูงมากจากพื้นดิน ลงใต้ดิน ออกนอกชายฝั่งแม่น้ําหรือทะเล เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดหรือสารเคมีติดไฟได้ น้ำมันและ แก๊ส หรือทํางานกลางแจ้งโดยใช้เครื่องจักรกลหนัก ทํางานกับสัตว์อันตราย รวมถึงคนงานที่ไม่ได้ทํางานประจําเต็มเวลา เช่น ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นงานประจํา คนขับรถเครน รถยก หรือขับเคลื่อนเครื่องจักรอื่นๆในงานการก่อสร้าง หรือขนถ่ายเครื่องจักรหนักกลางแจ้ง ช่างเลื่อยจักร ช่างไฟฟ้าแรงสูง ขึ้นเสาไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างติดตั้งและช่างซ่อมที่ต้องขึ้นอาคารสูง ทํางานในโรงไฟฟ้าแรงสูง โรงงานปรมาณู ขุดเจาะน้ำมัน ผลิตถ่านโค้ก พนักงานเลี้ยงสัตว์อันตรายในสวนสัตว์ หรือ ใช้อาวุธปืน ระเบิด และอาวุธมีคมในงานประจํา เป็นต้น
กฏเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัย
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่มีอายุ 15 – 65 ปี ซึ่งปฏิบัติงานเต็มเวลา ในวันที่เริ่มมีผลบังคับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
2. ระดับขั้นอาชีพ
 • การประกันภัยจะให้ความคุ้มครองแก่ธุรกิจที่มีความเสี่ยงไม่เกินระดับอาชีพขั้น 3
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับสถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือคลินิคซึ่งมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ทางการแพทย์ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล หรืออื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันสามารถเลือกแผนความ คุ้มครองเฉพาะแผนประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม แบบไม่มีค่ารักษาพยาบาล (Without ME) เท่านั้น
3. เบี้ยประกันภัย
 • เบี้ยประกันจะต้องชําระเป็นรายปี และเบี้ยประกันรวมต่อกลุ่มต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท
4. หลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
 • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทําประกันภัย และพนักงานที่ใช้รถจักรยานยนต์ในการปฏิบัติงาน สามารถเลือกแผนความคุ้มครองขั้นสูงสุดคือแผน 3 เท่านั้น
 • พนักงานที่มีสิทธิเอาประกันภัยทั้งหมดจะต้องกรอกใบสมัครเอาประกันภัยพนักงาน (การ์ดเขียว) และส่งเอกสารทั้งหมดให้กับ เอไอเอ
 • วันที่เริ่มมีผลบังคับของพนักงานใหม่ที่มีสิทธิ์สมัครขอเอาประกันภัย คือ วันถัดไปหลังจากบริษัท ได้รับหลักฐานการสมัครทําประกันครบถ้วนแล้ว
5. การเลือกแผนประกันภัย
 • พนักงานที่มีสิทธิ์เอาประกันภัย และอยู่ในตําแหน่งเดียวกัน จะต้องสมัครทําประกันภัยแผนเดียวกันเท่านั้น
 • 1 กรมธรรม์ สามารถกําหนดแผนประกันสูงสุดได้ 3 แผน เท่านั้น
6. ข้อยกเว้น

จะไม่คุ้มครองความสูญเสีย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และการทุพพลภาพ ซึ่ง เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

 

 • การทําร้ายตนเอง หรือการพยายามกระทําเช่นว่านั้น ในขณะที่รู้สึกผิดชอบ หรือวิกลจริตหรือไม่ก็ตาม
 • สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทําของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวาย ถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจลการนัดหยุดงาน การปฏิบัติการของผู้ก่อการร้าย
 • ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศ ยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดย สายการบิน พาณิชย์ หรือขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ
เอกสารประกอบการสมัคร
 • ใบคําขอเอาประกันภัยกลุ่มสําหรับนายจ้าง และประทับตรายางขององค์กร
 • สําเนาหนังสือจดทะเบียนการค้าเป็นนิติบุคคล
 • สรุปรายละเอียดของพนักงานในแบบข้อมูลพนักงาน แผ่นดิสก์ หรือส่งอีเมล์
 • สําเนาบัตรประชาชนพนักงาน
 • เช็คชําระค่าเบี้ยประกันภัยสั่งจ่าย “บริษัท เอไอเอ จํากัด”
สรุป

             ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม AIA เป็นแผนการสร้างสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรที่เน้นเกี่ยวกับเหตุไม่คาดคิดจากอุบัติเหตุที่มีความคุ้มครองให้ทั้งค่ารักษาพยาบาล สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับพนักงานในองค์กรได้ทำงานอย่างมั่นใจและช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน

รายชื่อโรงพยาบาลเครือข่ายประกันกลุ่ม AIA : ดาวน์โหลด

          หากองค์กรมีจำนวนพนักงานมากกว่าแผนที่ระบุไว้  หากต้องการความคุ้มครองที่มากกว่า หรือสนใจออกแบบให้ได้ความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจงกว่า สามารถติดต่อเราเพื่อทำใบเสนอราคาเป็นเฉพาะกลุ่มหรือองค์กรได้นะคะ

ข้อมูลสำหรับการออกใบข้อเสนอราคา
 1. ชื่อและที่อยู่บริษัท (ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
 2. ลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการ
 3. ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง และเบอร์โทร หรือช่องทางติดต่อ ของผู้ประสานงาน
 4. ความคุ้มครองที่ทางองค์กรต้องการ
 5. ข้อมูลพนักงาน (ชื่อ-นามสกุล, อายุ, เพศ, ตำแหน่งงาน) ขอเป็นไฟล์ Excel
 6. กรณีองค์กรมีประกันกลุ่มอยู่แล้ว ขอข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
  – สำเนาหน้ากรมธรรม์ และความคุ้มครองเดิม
  – ประวัติการเรียกร้องสินไหมในปีที่ผ่านมา

เราให้คุณ แค่การทำประกัน

ให้เราช่วยแนะนำแบบประกันที่เหมาะกับบริษัทของคุณ ง่ายๆ แม้ไม่เคยทำประกันมาก่อน

แนะนำแผนประกันที่เหมาะสม

เพราะแผนประกันต่างๆ นั้นมีมากมาย ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าแผนประกันชีวิต แบบไหนที่ตรงกับความต้องการของตนเอง เรายินดีบริการวางแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ให้คำปรึกษาฟรี !

เรายินดีให้คำปรึกษาในการวางแผนความคุ้มครองประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรงต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจถึงผลประโยชน์ที่ได้รับ อย่างชัดเจนและถูกต้องที่สุด ก่อนการทำประกัน

ดูแลบริการหลังการขาย

เราเป็นทีมตัวแทนประกันชีวิต ทีมงานของเราจะคอยดูแลบริการลูกค้าหลังการขายตลอดอายุสัญญา เพราะว่าตัวแทน คือคนสำคัญที่จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจ เมื่อถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ประกัน

Made with love by  ♥ TheePlans  | Copyright ©  All rights reserved.

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บไซต์ของบริษัท เอไอเอ จำกัด (เอไอเอ) หากต้องการติดต่อ เอไอเอ กรุณาคลิก www.aia.co.th